Мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии
шаҳри Ваҳдат

Навид

Ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар ҷаҳонипурталотумиимрӯзТоҷикистон, кибониёзирӯзафзунватаъйинитадвиназистиқлолихешистиқболдорад, давлатест, кимавҷудаст, сиёсатдорад, майдонизиндагиихешмеҷӯяд, иқдомҳоанҷоммедиҳадвабасӯиояндаменигарад. Истиқболиистиқлолназар ва нишонаи давлатдорӣаст, маҳздаринайёммохудромешиносемваҳуввиятихешмеҷӯем.

Шинохт ва огоҳии миллӣамринахустинитасмимгириихудшиносӣбароихудсозӣаст. Амришинохтбаҳрихудшиносӣбомақсадихудсозӣазҷиҳатисозгорӣваҳидоятмороазҳаётииҷтимоӣогоҳменамоядвадаринҷиҳатбахайрусаодатихешмерасонад. Бароирасиданбаинормон, тасмимгириҳо, заруриятимавқеъёбӣ (мавқеъдоштан), ниёзҳоваарзишҳоимавридиниёзимаънавӣазмасъалаҳоемебошанд, киморобаомодагӣваомӯзишҳои (саводи) мавриди ниёз ҳидоят менамоянд. Аз ҷиҳатибаҳрагирӣ, кимодарробитабоистиқлол, азонҷиҳат, кисармояикишварем, нақшиояндаисозгорионбуда (шуда) метавонемвабоядбароисозгорииономодагӣватадбирдоштабошем, бароитаҷлилионвазифадорбошем, огоҳӣ ва маҳорати лозимиро ба даст дошта бошем.

Мо дар остонаи сисолагии истиқболи истиқлол ҳастем, ки бояд ҷазббаонбошемваботаваҷҷуҳнисбатбасарнавиштамонбетаваҷҷуҳнабошем. Мобароибаррасиикомилтариинбаҳстаъкидменамоем, киимрӯзҳукуматикишвар дар созандагии насл аст ва дар ин марҳилаи ҳассосу эҳсос аз таърих дар беҳтар намудани ҳаёти маънавӣгустаришҳоросайқалмедиҳад. Насле, кибароионшинохт, худогоҳӣбаҳрихудсозӣбегонааст, оқибат (ниҳоят) имконирасиданбахайрусаодатронадорадвамасъалагузорӣбароионҳомавқеъгароӣаст.

Мо бояд бидонем, ки дар кадом вазъ ва кадом марҳила қарор дорем ва дар баробари ин эҳсосҳо, камбудиҳо, норасоиҳои мо дар чӣҳоландвачӣгунавазъдорандваметавонемонҳоротағйирдиҳем.

Асри мо асри мушкилоти азим аст, зеро аз як тараф, тамоилот ва гароишҳои сиёсӣ, азсӯидигар, хурофотҳоибаъзегуруҳҳоимазҳабӣваравияҳоиифротиидинӣроҳиаслинаслроғалатмесозанд. Инсархӯрдагонбудандваагарбатаърихисӣсолиистиқлолимиллиамонбингарем, ҳамешаинонҳобо«либосу кӯлоҳ»-идигар, ботафриқавутафовутсангарсохтанд, мардумробапарокандагиимиллӣдаъваткардандвамуллонамоёнӣнамуданд. Онҳоҳолоҳамбароиманфиатисиёсӣ, динӣ-мазҳабӣсарнавиштимиллатробасавдомегузоранд. Мохубмедонем, киихтилофҳоисиёсӣ-динӣазтавоноӣвамаҷбурӣрӯймедиҳанд. Тоимрӯзҳеҷнизомисиёсиевуҷуднадорад, китавонадманбаиинихтилофотроайнӣватариқимислуназарбидонад. Мофақатиннуқтародарназардоштабошем, киихтилофотисиёсӣ-динӣтазодҳоикашидаваоқибатҳоитабоҳкунанда доранд.

Аз ҷиҳатидигар, бавуҷудватарғибитаассубҳоимазҳабӣбоядмунтазампосухдиҳемвадариннавбатвожаимаълумиҳарвоқеанигорисиёсӣ«зиракиисиёсӣ»дарҳарлағжишисиёсӣ, кимаънои«буднабуд»-родорад, кимаънӣнадорад.

Заминаҳои лағжиши сиёсӣвадинӣдидвадидгоҳимухталифдоранд, кисабабипайдоишиақидаватаъбирионмешаванд, кихатарнокаст; камогоҳӣвакамтаҷрибавӣдарсатҳиақидавағалабаиэҳсосотбаақлсабабмешавад, киогоҳӣзаифбошад. Алоқамандбуданвапазируфтанигароишҳои сиёсӣ-динӣвамайлдоштанбаақидаҳоитаассубӣистиқлолификриробарҳаммезанад. Хатаритағйириақида, дарниҳоятсабабипайдоишидигаргуниҳоисиёсӣбуда, сабабипайдоишиақибнишиниҳоаст. Зоҳиранмасъалаибархӯрдорӣаздинумазҳабкайҳобаррасӣаст, аммосархӯрдагӣҳолоҳамдардинумазҳабнамоёнаст. Агарамалехилофидинумазҳабшавад, сабабашруҳонӣастваагарлағжишҳо, киниҳояташсархӯрдагӣаст, сабабашзаъфимантиқидаркидинаст: чӣбисёрандақидаҳоихурофотӣваодобурусумибебаҳо, киазмобаморасида, мо берун аз мантиқу таҳлил ба он по мегузорем.

Мо мункири он нестем, ки дар мавриди андешаи нави сиёсӣзебоиҳоизоҳирӣвабеамиқиионҳороаслпиндорем. Момедонем, китарҳимасъалаинавбамоасарифавқулоддадорад. Моҳамешашефтаинавоварӣваафкору андешаҳои нав ҳастем. Ончунон, ки гӯёазвазъиоддӣхасташуда, дарталабинавем. Дарнатиҷа, инақидағалатаствамоҳамворабобарқҳовазоҳирсозӣбархӯрдормешавем. Бадунболификрваақидаемешавем, кигуруҳебаинкоруҳдадориисиёсӣдорад.

Гоҳе аз эҳсосоти динӣсӯйистифодамешавад, чӣбисёразинҳо, кимасалан, боисмиисломваҳаётазисломмелағжанд, зоҳиранамалиҷиҳатихосеротаъқибкарда, боиллативазъизиндагӣбаэҳсосотрафта, таҳтитаъсиритаблиғотмешаванд. Кофӣаст, кибаҳсҳоисиёсӣ-таблиғотии мо дар муқаддима, дар маъниву аҳкоми истиқлоли мо арзёбӣкардашаванд, набатариқи«аст»ва«ҳаст»хулосадоштабошанд.

Ҳолати лағжиш ҳолати тарғиби зӯроварӣаст. Ночорфикруандешавабохолӣбуданизеҳнтаҳтитаъсирификридигараствабосоддагӣметавонемазмантиқебамантиқидигаргузаремва«фикринав»-ролиқоихудсозем.

Дар ҳар вазъу ҳолат мо метавонем ҳастии худро ёбем ва барои майлу ҳадафи худ талош намоем. Ин шинохти мо кӯшишҳоемебошанд, киморобасӯиормонҳоиистиқлолҳидоятмекунанд. Ҳамчунин, шинохти мо робитаест, ки ҳастии моро ба дигарон мепайвандад ва ба мо имкон медиҳад, ки бо истифода аз онҳо ва бо кӯшишдарроҳитаҳкимутақвиятионҳохудронерӯмандвабароитакомулишинохтихудомодасозем. Моогоҳҳастем, киҳастиимо, «кисти мо» дар роҳи баҳрабардории ҳарчи бештар аз истиқлоли миллӣаст, кибамоимконмедиҳадазхудшиносӣбахудсозӣбирасем.

Бинобар ин, мо чун ёри истиқлол ҳастии комилпазир ҳастем. Фоидаи истиқлоли мо барои мо — ин шинохти камоли ҳақиқат аст. Услуби ба ин роҳ рафтан дар мадди аввал, бинишҳои дарунии мо барои бозшинохт аст, ки моро барои расидан ба худогоҳӣвахудсозӣкумакмекунад. Пас, даркизаруриятихудшиносӣниёзеаст, далелҳоипечидаиақлӣдорад. Азинрӯ, саргармиимочизҳоиҳеҷупечида, кибарушдимо муяссар нест ва ғурбат дорад, омезиш ба манфиатҳои моро надорад ва дар он роҳи шинохт муяссари мо нест, маъное надорад. Ҳол он ки, ҳамаи талошҳои мо барои таъмини манфиати худи мо аст, пас шинохти мо, оғозу анҷомиӯваҳамчунинхудшиносиимотариқиарзишҳои воқеии худсозӣмумкинаст. Шинохт, кисайримаънавӣаст, бамоимконмедиҳад, тоҳақиқатихешродонем. Инҷоманзуримохудсозӣаствамуқаддимаионистиқлолимост.

Манзур аз худсозӣ, пардохтанбахеш, шаклдоданваҷиҳатбахшиданбаистиқлолимиллӣаст. Ҳадаф аз худковӣинаст, кимоботамоилдарҳастиихеш, истеъдодҳоидарунӣ, кӯшишҳоиботинӣ, ҳадафҳоиаслӣваниятҳоиниҳоиихуд, ҳақиқатиистиқлоламонромешиносемваҳастиихудродарҳастииӯмебинем.

Шинохти мо камоли ҳақиқати мо аст, ки маънои дарки виҷдонииистиқлолродорад. Шинохтихтиёруинтихобаст. Баибораидигар, худшиносӣбароихудсозӣтафаккур-паймонимиллиимоаст, киазчашмаҳоиҳаётбахшимаънавиикишварикуҳанбунёдимосарчашмамегирад.

Истиқлоли миллӣуфуқидидиравшанишинохтухудшиносии мо аст, ки худсозиро равшанӣмедиҳад. Дарҳамоҳангӣбохудогоҳӣчархиҳастиимороҳамқадамбазамонмесозад. Даринҳангом, маънииистиқлолватандорӣаст, айёнастватаҷрибабуд, кимуқовиматҳоисиёсӣ-динӣафкоруандешаимардумрозаҳролуднамудандвабоис гардиданд, ки муборизаҳои шадид ба тарзу усули ҷоҳилонасуратгиранд. Ҳаргурӯҳманфиатимаҳдудисиёсиихудроазманфиатимиллӣболомедонист. ИназмуқовиматҳоинокомисиёсӣдартаърихинавиниТоҷикистонгароишҳобафурӯпошиимиллиробаборовард. Инмуқовиматҳои сиёсӣгирифториидеологияибофтаихешбуданд.

БархӯрдиақидавииҷараёнҳоисиёсииТоҷикистоноқибатсабабибадусангарҷудошуданимардуминоогоҳгардид. ДарТоҷикистонбаҷоиҳифзимуҳимотимиллӣ, курсиҳоимансабӣшуморидамешуданд. Гурӯҳҳоиалоҳидаи таблиғотӣ, азназариҳадафисиёсӣшиорудаъватҳоэҷодмекарданд. Баъзетабақотимардумбаонҳобовармекардандваимрӯзҳам, баъдисӣсолинтабақабовардоранд. Шиорнависон, кибаинмуқовиматисиёсӣсолиёномодагӣдоштанд, баҳарандешабовардоштани миллати хешро эҳсос карда, шиорҳои бепояро иҷборанбаҳаммайдононталқинменамуданд. Аксарииннавиштаҳодуразнуриимон, рафоқатваҳамгироӣбуданд. Шиорҳоимаҷҳул, кибаунвониимиллатисарсахтнавиштамешуданд, пазируфтамешудандвахоҷагононҳорониз тасдиқ мекарданд.

Дар майдон пешвоён сухан гуфта, ровиёнро ҷустуҷӯмекарданд. Тоҷикистонғофилмонд, фикруандешаитаъминиамниятионбамардумбегонагардид. Инруҳиясабабшуд, китафаккуримиллӣшаклнагирифт. Мардумиоддиидармайдонрехтачиромедонистанд, онҳо ҳамон шиореро, ки бо баландгӯякмуллонамоҳомегуфтанд, такрормекар­данд.

Баъзе муҳаққиқони таърихи нави Тоҷикистонмегӯянд, кимумкинбуддарибтидоимуқовиматҳоисиёсӣ, агарпешвоемебуд, пешироҳихушунатҳогирифтамешуд. Инбаҳспазираст. Барои он, ки тундравии қувваҳои сиёсӣ-динииҷоҳилонаманъкардамешуд, дармаддиаввалрозигиибевоситаихоҷагонионҳозарурбуд, зерохоҷагонбароиинҷангимиллӣкафихешромолишмедоданд. БорҳоПешвоимиллат, ПрезидентиинкишвармуҳтарамЭмомалӣРаҳмон гуфтанд ва таъкид ба таъкид тасдиқ карданд, ки ин ҷангимиллӣнаватанӣ, балкитаҳмилӣбудваҳеҷинсархӯрдагонвахоҷагонионҳотоҳолазниятдастнашустаанд.

Майдон, ки саҳнаву нақшҳои номушаххас дошт, роҳбарии он сода буд, дар охири давраи саҳнаи муқовимат, аҳдофи сиёсии тарҳрезишуда ба муқовимати хушунатбори мардуми маҳаллӣтабдилёфт.

Ҷангимуқобилидомамеёфт, чуназихтиёрберуншудабуд. Хоҷагондиданд, кинизоитарафайназнақшаионҳодуррафтааст, азҷангҳоихунинхудроканоргирифтанд. Баин тартиб, давраи дуввуми муқовиматҳои сиёсӣбидунитаҳниятихоҷагонавҷгирифт. Ҷангкасбшудваинтиқомҷӯӣоғозгардид. АкнунтамомидороӣванодорииТоҷикистондармаъразинобудӣқароргирифт. Иқтисод, таърих, фарҳангватамомиятиарзииТоҷикистонрохатар таҳдид мекард.

Касе, ки ба интиқомҷӯӣмонеъшуд, инзаҳматҳовуталошҳоиРаисиШӯроиОлииҶумҳурииТоҷикистонивақт, киимрӯздарвоқеъАсосгузорисулҳуваҳдатимиллӣаст, муҳтарамЭмомалӣРаҳмонбуд, кииншадидтаринихтилофотисиёсӣ-низомиробаваҳдатимиллӣанҷомдод: таъкидиӯ«ҷангимиёнитоҷиконҳаллинизомӣнадорад, фақатбороҳиравшанимусолиҳаисиёсӣмуяссараст». Даринҳолат, талошҳоисиёсииПешвоиимрӯзимиллатудавлат, муҳтарамЭмомалӣРаҳмонбароиваҳдатисартосариикишварормонимиллӣгардид, зеро тоҷиконакнундонистанд, киҳамаиинтаҳдидҳоисиёсӣхатаримаҳвшавиионҳородорад. Билохира, имконимусолиҳа-бовариҳоисиёсӣбамиёномадвабокӯтоҳомаданияктарафметавонандҳукуматимуштаракёдавлатимуштаракбисозанд. Батаъбиридигар, баҷои сукуту хоби зимистонӣбоғиумед, паёмҳовунавигариҳоватаҳвилудигаргунӣэҷодгардид.

ИмрӯзТоҷикистонматолибидигаргунииавзоииқтисодивуиҷтимоиродорад, зеротолибиинэҷодимактабидавлатдорӣаст. Толи­битавсеавапешрафтаст. Агарбатаърихинавин бингарем, тайи сӣсолиистиқлолТоҷикистонҳамешадартаъсириҳаргунадахолатқарордоштваҳаматафриқавутафовутбанобудӣрасиданд. ДардохилиТоҷикистонҳамавақтҷараёнҳоимуайянисиёсииазхориҷвурудомадаманшаидахолатбакишварродошта, мутаассифона баъзан дастгирӣҳаммеёфт.

Истиқлоли давлатии мо, ки сӣсолқаблнасибимиллатгашт, имрӯзпосухҳовуниёзҳонадорад. Инистиқлолдастовардимиллатастваэҳтиромионмуҳимаст. Имрӯздартаъминикомилиаҳкомиистиқлолиятидавлатиитоҷикон, кимиёни онҳо ҳам атеисту ҳам диндор ҳастанд, бояд ваҳдати миллӣчунормонимиллӣмислигавҳаракичашмҳифзкардашавадваоннабоядгазандавасархӯрдадоштабошад.

Саодатмандтарин миллат ва давлат он аст, ки роҳбараш аз вазъи мавҷудогоҳиивоқифдо­рад. Дарҳамоҳангӣбонеруҳоидигарогоҳонабидунишитобкорӣислоҳотутаҳаввулотитаърихродардавлатихешпиёдамекунадвачархизиндагироҳамқадамбатаърихузамонпешмеронад.

Маълум аст, ки эъмори як давлат падидаи давоталабона аст ва замоне метавонад пойдор монад, ки дар бунёди истиқлолияташ устувор бошад ва ҳама ниёз ва иттиҳодро барои бақои саодат муфид донад. Маҳз дар чунин давлат дарахти ҳуввиятшиносӣазингунаиттиҳодимуштараказчашмаҳоитаърих, таҷрибаваифтихоротимиллӣобмехӯрад. Тоҷикистонкишвареаст, ки аз лиҳозитаърихӣдавраҳоизарринеазтараққиробавижадарарсаиилмвафарҳангтаҷрибакардааст. Боинҳамамаънӣинкишварқодирастроҳирушдубеҳбудӣвамуқаддамдоштабошад. Фақаттафаккуриистиқлолимиллӣуфуқҳоидидиравшанробозҳамрӯшантарсохта, густариш медиҳад ва дурнамоии хешро ғановат мебахшад. Ин гуна тафаккур ҳеҷгоҳақидаибегонароҳадафихудқарорнамедиҳадвамиллатихешроқурбониандешаҳоибего­нанамесозад.

Сӣсолиистиқлолимомактабҳовадарсҳодорадвадавлатудавлатдорӣзамонҳовамаконҳоробаёдмеоварад. Имрӯззерипарчамиистиқлолҳастемванерӯҳоихешросамимонавасадоқатмандонадарроҳиистиқлол, кипайроҳаисулҳусуботаст, мепайвандем. Инроҳаммедонем, ки имрӯзшикастаниҳо, азгургирифтаниҳоқоидаҳоисиёсӣ-динӣмегиранд. Аммо, азҳарҷиҳат, азҳарпаҳлусозандагӣэҷодмекунем, пайвастагиҳоробономиҳуввиятлафзмекунем.

Давлатдории имрӯзимопадидаинодиредарсаҳнаитаърихиҷомеаибашариятаст, ки ба гузаштаи мо зару зевар медиҳад. Возеҳ аст, ки давраи созгории мо фароҳам омад, ки барои нақшфоариниши мо муҳим аст. Ба вижа дар густариши мо, баҳри истиқлоли мо ва густариши он ба сӯиҳадафҳоибунёдкорӣвасозандагӣаҳамиятдорад.

Ҳамвора як ҳаракати нерӯмандпешравииморораҳбарӣменамоядваонронамоёнмесозад. Пешвоимиллат, ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон, муҳтарамЭмомалӣРаҳмонбароимоякҳаракатипешрафтаст, киморораҳбарӣменамоядваиллатҳоииҷтимоӣ-иқтисодироматраҳмесозад.

Бунёдкорӣвасозандагӣподошиистиқлоласт. Инистеҳкомест, китаблиғотисархӯрдагонро, киимрӯзарзонаст, гоммезанад. Моимрӯздарбунёдкорӣвасозандагӣдармонуормонҳоихешроошкормесоземвадарандомиистиқлолхудромебинем.

Гузаштаи мо дар масири таърих бо хати сурх ҷовидонанавишташудаастваимрӯздарзикримо, саъйимо, эҷодимобоқӣмондааствадаргустаришидавлатдо­рииимрӯзимокофӣаст.

Ҳар гуна истиқлол мисли кӯдакест, кибамайдонмеояд, бароидифоихудғашмекунадвахонаводабасӯизиндагӣшуданиӯталош мекунад. Бо қудратмандӣванерӯмандиифарзандибоифтихоритоҷик, ПрезидентиҶумҳурииТоҷикистон, муҳтарамЭмомалӣРаҳмонистиқлолбадастовардем, ҷангитаҳмилиропасисаркардемвазиндагиихешроидомадодемваимрӯзТоҷикистонбаунвониякнерӯиқудратманди сиёсӣдарсаҳифаисиёсииҷаҳоннақшдорад.

Мо борҳо гуфтем, ки истиқлоли мо барои мо танҳо ба унвони як андешаву эътиқод ва фақат як мактаби фикрӣнест, балкиистиқлолимобароимомуҳимтаринбақоаст, киҳастиимо, мавҷудиятимо, вуҷудимовахудшиносии мо барои худсозии мо дар он хулоса мешавад. Касе, ки ба ин ҳақиқати айнӣшакдорад, бешакғафлатзадаваёбегонааст. Моимрӯздавлатмесоземвамехоҳем, киистиқлолимомустақимбошадвадаринҳолатҳеҷчораваҳеҷтаблиғисархӯрдаепешиморонахоҳад гирифт.

Ҳамаи талошҳои мо, зарурати шинохти мо, барои худсозии мо таъйини мактаби давлатдории мо дар пайраҳаи истиқлол фишорҳо, таъсироти сиёсӣ-динӣ, таблиғотҳоинотавонропуштисармепартояд. Модонистабудемваимрӯздонистем, кибароипойдориидав­латдорӣмобоядандешаҳоиқавивумустаҳкамдош­табошем, тобошароитификрӣвазеҳнӣмаънииистиқлолихеш­ротакмилдиҳем.

Судури истиқлоли мо, судури андешаҳои мо маънавиёти давлатдории мо аст. Имрӯздавлатдориимобаунвониякнерӯисиёсииҷаҳонӣпазируфта шудааст. Пирӯзииистиқлолимодарталошҳоидоимиимо, кибаҳритакмилугустаришидавлатдориитоҷикаст, даристиқлол, ҳуввиятимиллӣ, дархудшиносӣбаҳрихудсозӣтавзеҳватакмилмеёбад.

Каримҷон ҚОДИРОВ,

профессор

Тақвим

<< < Август 2020 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Портали савдои Тоҷикистон (www.tajtrade.tj)


© 2007 - 2021 Мақомоти иҷроияи маҳаллииҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат
кӯчаи 20-солагии Истиқлолият 12
735400 шаҳри Ваҳдат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Development by: UmedSharipov