Мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии
шаҳри Ваҳдат

“РАДИОИ ОЗОДӢ” МАГАР МИНБАРИ ТЕРРОРИСТОН АСТ?

Имрӯздарравзанаиинтернетиипойгоҳихабарии“Радиоиозодӣмусоҳибаихабарнигориинрасонабораҳбари ташкилоти террористии ТТЭҲНИМуҳиддинКабирӣинтишордода шудааст. Амрешигифтангезаст, ки“РадиоиОзодӣдарарафаиинтихобот, яънемаъракаимуҳимисиёсиикишваримобатавриошкороваиғвоангезонабораҳбариҷинояткориякташаккулаи террористиву экстремистӣмусоҳибаоростааст, киинхилофиҳамагунамуқарраротимавҷуда, азҷумлахилофимуқарраротиҚонуниҶумҳурииТоҷикистон“Дарбораиматбуот”аст. Умуман, инпойгоҳииттилоотӣтӯливақтҳоиохирбаминбаринаҳзатиёнвабавижараҳбари хоини он – М.Кабирӣтабдилёфта, батавримунтазамдарбораикишваримомаводимуғризонаинтишормедиҳад.

        Дар иртибот ба мусоҳибаимазкурбоядиннуктароиброздошт, кимутаассифона, иддаеазпойгоҳҳоииттилоотиисатҳибайналмилалӣвабавижа“Радиои Озодӣбархилофииддаоҳоваоинномавудастуруламалҳоихешдарпайитаблиғигурӯҳҳоитундравувопасгароваталқиниақоидитеррористонихудбохтавуватанфурӯшонмебошанд. Ҳолонкиинрасонаҳобоядбадунболитаҳкимиҷомеаидемократӣ, ҳуқуқбунёдваинсонмеҳварудонишбунёдбошанд.

        Хабарнигори “Радиои Озодӣбатаврипӯшидавамусоҳибитеррористивайбатавриошкоробароиҳақҷилвадоданимавқеи худ ва ҳамзамонтавзеҳиномуваффақбуданиталошҳоиҳизбисиёсиашонкӯшидаанд, киомилиасосииқатъифаъолиятваиштирокнакарданиТТЭҲНИ-родаринтихоботинавбатӣбаэҳтирозунотавонбинииҲукуматикишвариртиботдиҳанд. Кабирӣдаринмусоҳибамардумро боз гӯлзадамехоҳад, азчизинабудаҳангомасозад. Сарваритеррористонинаҳзатӣчунҳамешаботаҳрифивоқеиятвалафзбозӣхостаастмавқеихудваҳизбиифротгарояшроҳақнишондиҳад.

Дар воқеъ,бисёршигифтангезаст, кичунинафродбо вуҷудидастдоштандар ҷиноятҳоимудҳишиҷангишаҳрвандӣваомилимаргиҳазороннафаршаҳрвандонибегуноҳикишваршудан, кинафақатхиёнатбаВатанвамардумиТоҷикистон, балкинақзиҳуқуқибашарнизбуд, феъланриёкоронавабидунихиҷолатдарсатҳипойгоҳҳоихабариибайналмилалӣҳамчунҷонибдоруҳомииарзишҳоидемократияроҷеъбаадолатииҷтимоӣдарҶумҳурииТоҷикистонҷормезананд.

Маълум аст, ки наҳзатиёнваалалхусусКабирӣчӣмехоҳад. Вайбахотириманфиатҳоигурўҳивуҳизбиихудомодааст, киманфиатҳоимилливудавлатиросарфиназаркунад. Ӯботалошҳоибесамарихудумедвораст, кифазоиақидатиродарҷомеаимотиракарда   мардумробачолишхоҳадкашид.

Дар посух ба суоли хабарнигор, ки “Шумо дар як суолу ҷавобебокорбарондарИнтернет, гуфтаед, кидарсиёсатриёҷоизаст. Яънефарқи байни сухан ва амал ё худ макри сиёсӣ. Онгоҳаслипокизагиидинӣчӣмешавад?Кабирӣбидунихиҷолатмегӯяд, кимакруриёварзидандарсиёсатравост. Пас, ҳарчӣфеъланКабирӣмегӯяд, асланриёкоронавафурсатталабонааст. Ӯбахотирирасиданбаҳадафҳои худ ҳаргизазриёкорӣкарданудурӯғгуфтанвафитнавудасисаангехтаншармнамедорадваистиҳоланамекунад. Бидунишубҳабароивайанҷомдоданиинкорҳояккоримаъмулӣвамуқаррариест. Инаъмолиноматлуббароиӯваҳаммаслаконисиёсиаштанҳовасилаҳоваолатҳоибадастоварданиҳадафаст.

Дар воқеъбоиситааҷҷубаст, кичаробовуҷудиинҳамариёкоривуфитнаангезӣваиғвогариҳоиКабирӣватеррористӣэълоншуданиТТЭҲНИ“РадиоиОзодӣҳанӯзҳамдарпайчеҳрасозӣватарғибиӯвутарвиҷиақоидиифротииҳизбиӯст? “РадиоиОзодӣбаъдибавазифаираҳбариионтаъиншуданиСалимиАюбзодбаминбаринаҳзатиёнтабдилёфтааст. Дар воқеъ, «РадиоиОзодӣ»ҳиниинтишорииттилоотпиромуниТоҷикистонафзалиятибештарробабарномаваматлабҳоемедиҳад, кихусусиятимоҷароҷӯёнаваиғвоангезонадошта, даронҳовоқеиятиҳаётисиёсӣ, иқтисодӣваиҷтимоиюфарҳангииҷумҳурӣтаҳрифкарда мешаванд.

«Радиои Озодӣ»дарфаъолиятихешталаботисанадҳоимеъёривуҳуқуқиикишвариморориоянамекунад, азҷумланақзиталаботибанди 1-имоддаи 6-иҚонуниҶумҳурииТоҷикистон«Дарбораиматбуотидаврӣвадигарвоситаҳоиахбори омма» (№961 аз 19.03.2013с.), ки дар он гуфта шудааст: «Интишори ... ахборе, ки барои бо зӯрӣсарнагунсохтанётағйирдоданисохтиконститутсионӣ, басодирнамуданиҷиноят, барангехтаникинаюадоватинажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ, динӣ, забонӣ, ташвиқотиҷанг, зулму зӯроварӣ, фаъолиятитеррористӣваэкстремистӣ, халалдоркарданитамомиятиарзӣвамустақилиятидавлатдаъватмекунад... манъаст». Инчунин, азтарафинамояндагии«РадиоиОзодӣ»ҳолатҳоириоянашуданваиҷронагардиданионмуқарраротипешбининамудаи қонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон, кидарбанди 1.5-имоддаи I-иНизомномаи«РадиоиОзодӣ»дарҷшудаанд, ҷойдоранд.

Рахбарияти “Радиои Озоди” бояд дониста бошанд, ки амалхояшон чавобгари дорад, яъне мувофиқи моддаи 3073 қисми 2-и Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон, иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдокарда дар бораи барҳам додан ё манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст, инчунин мусоидат кардан ба фаъолияти онҳо бо истифода аз воситаҳои ахбори омма, шабакаи интернет ва ё ба тарзи дигар, (Қонуни ҶТ аз 14.11.2016, № 1359), бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳашт сол ҷазо дода мешавад (Қонуни ҶТ аз 25.12.15, №1261). Айни ин ҳолатро моддаи 39, қисми 5-и Кодекси ҷиноятӣ мушаххас кардааст: “Ҷиноят дар ҳолате аз ҷониби иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) содиршуда эътироф мешавад, ки агар онро узви (аъзои) чунин иттиҳод ҷиҳати иҷрои мақсадҳои ҷинояткоронаи он, инчунин бо супориши иттиҳоди ҷиноятӣ шахсе содир карда бошад, ки узви иттиҳоди ҷиноятӣ нест”.

Баъди таъйин карда шудани СалимиАюбзодбавазифаироҳбарибахшитоҷикии«РадиоиОзодӣ»теъдодиматлабҳоимуғризонавубеасосваҳангоматалабонанисбатбаҶТрӯбаафзоишоварданд. Гузаштаазин, бахшитоҷикии«РадиоиОзодӣ»баминбарииттилоотиироҳбаронуфаъолониТТЭҲНИтабдилёфта, амаланбатарғиботирӯиростиинташкилотитеррористӣ, интишори ғояҳоиисломисиёсӣ, таблиғиифротгароиимазҳабӣваандешаҳоизиддимиллӣмашғуласт.

Бо мушоҳидаиинкорҳовашеваифаъолияти«РадиоиОзодӣ»метавонбаиннатиҷарасид, ки ҳадафиниҳоииинширкатихабарӣвасардабирионаслантаҳрифкарданивоқеиятҳоирӯзикишваримобоназардоштиманфиатидоираҳоисиёсиинаҳзатӣвасозмонҳоиманфиатдорихориҷӣаст.   Маълумаст, кисарпарастонвамуҷриёнипружаирасонаиечун«Радиои Озодӣ»мехоҳандбавоситаипахшунашримаводииттилоотиииғвобарангезонаавзоисиёсивуиҷтимоиродаркишваримотанишзокарда, тобаҳолатидаргириииҷтимоӣрасонанд.

        АфродихудбохтаечунСалимиАйюбзод, кибасифатидабири«РадиоиОзодӣ»фаъолиятмекунад, фақатмуздурисармоягузоронвафармоишгаронаст, кибахотириманофеишахсӣбидунихиҷолатазманофеиМеҳанумиллатихудсарфиназармекунад.  

Тарроҳонусармоягузоронвамуҷриёниинпружаирасонаӣ, кидоираҳоиманфиатдориғарбӣ мебошанд, бо баҳонаҳоизебоечунтарғибидемокросӣ, ҳифзиҳуқуқибашар, озодииэътиқодвабаёнфеъландағалонабаумуридохилиикишваримодахолаткардаистодаанд.

Бо назардошти ин хатар ва роҳҳоиҷилавгирӣазонбоядгуфт, кииддаеазкишварҳоибаҶумҳурии Тоҷикистонназдик, азҷумлакишварҳое, кибомодардоираиякблокисиёсӣқарордоранд, баҳрикоҳишдоданитаҳоҷумииттилоотӣвафишорирасонаиинерӯҳоиманфиатҷӯибайналмилалӣаллакайдастбаиҷдомҳоиҷиддӣзаданд. Масалан, ДумаидавлатииРусияҳанӯз соли 2012 қонунеротаҳтиунвони“Дарбораи“агентҳоихориҷӣкард, кибарасосионшахсониҳуқуқие, кидарфазоимаҷозӣвавоқеӣбаинтишорииттилоотибароиФРмузирмашғуланд, аллакай "агент" ҳисобидамешаванд. ДарробитабаинқонунфеъландарРусия "Радиои Озодӣ", "СадоиАмрико" вателевизиони "НастоящееВремя" вағ. баҳайси "агентихориҷӣ" эътирофшудаанд. Хусусиятивижаи“агентҳоихориҷӣонаст, кионҳобароиинтишорииттилоотазсохторҳоваёшаҳрвандонусозмонҳоихориҷӣ "пулёамвол" дарёфтмекунанд. Бо назардошти ин “вижагӣдақиқанметавонгуфт, киширкатихабарии "РадиоиОзодӣ" васардабирионСалимиАйюбзодагентихориҷӣвахидматгузоридоираҳоитаҷассусиихориҷӣмебошанд.

Аз ин аст, ки дар ин расонаи ба ном “мустақил”, фақат иттилооте интишор дода мешаванд, ки ба манофеи фармоишгарон созгор аст, на ба манофеи милливу давлатии мо. Бинобар ин, хеле хуб мебуд, агар Парлумони кишвари мо низ ба хотири таъмини амнияти иттилоотии ҷомеабамисликишвариРусиясанадҳоимеъёривуҳуқуқие ба тасвиб мерасонид, ки дар такя ба онҳоимконибаҳододанвачораҷӯӣкарданнисбатбафаъолиятимуғризонаичунинширкатихабарииҳангомаҷӯвумуздурбавуҷудмеомад.

       Бешак, айни замон бо назардошти хатароти ҷаҳонимуосирдаркишваримошароите ба вуҷудомадааст, кибоядмақомотиқонунгузориҷумҳурӣваниҳодҳоиқудратӣбоворидкарданитағйируиловаҳобааснодимеъёрииҳуқуқиимарбутазаминаиҳуқуқиробароипешгириинуфузиагентҳоихориҷӣфароҳамоваранд, чункидарфазоирасонаиикишвар, нуфузи онҳо, мутаассифона, солбасолрӯбаафзоишниҳодаистодааст.

Аҷибаст, кичаробовуҷудиинҳамадасисаангезӣ«РадиоиОзодӣ»ҳанӯзҳамфаъолиятинодуруствазарарнокихудроТоҷикистонидомамедиҳад? Новобастабагузаштҳоимақомоти дахлдори Тоҷикистоннисбатбакормандонирадиоимазкур, тоҳанӯзсиёсатимуғризонаиинрасонаихабарӣзиддиманфиатҳоидавлативумиллииҶумҳурииТоҷикистонидомадодамешавад. Азинрӯ, хелехубмебуд, кифаъолиятиинпойгоҳихабариииғвоангездаркишвари мо қатъкардамешуд, зероонбидунишубҳатаҳдидиҷиддиедарростоитаъминиамниятииттилоотиикишваримост.

Азимҷони Шералӣ,

Муовини директори Институти

омӯзиши масъалаҳои давлатҳои

Осиё ва Аврупои АИ ҶТ

Тақвим

<< < Ноябр 2021 > >>
Дш Сш Чш Пш Ҷм Шб Яш
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Портали савдои Тоҷикистон (www.tajtrade.tj)


© 2007 - 2021 Мақомоти иҷроияи маҳаллииҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат
кӯчаи 20-солагии Истиқлолият 12
735400 шаҳри Ваҳдат
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Development by: UmedSharipov